flipX method Null safety

DomMatrix flipX()

Implementation

DomMatrix flipX() native;