regionAnchorX property Null safety

num? regionAnchorX

Implementation

num? get regionAnchorX native;
void regionAnchorX=(num? value)

Implementation

set regionAnchorX(num? value) native;