encodedBodySize property Null safety

int? encodedBodySize

Implementation

int? get encodedBodySize native;