nextHopProtocol property Null safety

String? nextHopProtocol

Implementation

String? get nextHopProtocol native;