createContextualFragment method Null safety

DocumentFragment createContextualFragment(
  1. String fragment
)

Implementation

DocumentFragment createContextualFragment(String fragment) native;