shiftKey property Null safety

bool shiftKey

Implementation

bool get shiftKey native;